SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ1.        UDĚLENÍ SOUHLASU


Tímto uděluji společnosti PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o., IČ: 07174284, se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 295961/MSPH, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.


2.        KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE – SPOLEČNOSTI PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o


PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o.

IČ: 07174284

se sídlem náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha

zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 295961/MSPH

https://www.fascinating.academy

email: [email protected]


(dále i je jen jako „Správce“)


3.        ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje jsou zpracovány za následujícím účelem:


a) Rozesílání obchodních sdělení (Newsletteru) - přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru či jiných elektronických obchodních sdělení, pak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení.

b) Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce – v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu.


Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu.


4.        ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:


a) jméno, příjmení

b) e-mailová adresa

c) telefonní číslo


5.        DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Doba zpracování osobních údajů je 1 rok od udělení souhlasu.


6.        INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE


Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce poskytuje následujícím fyzickým nebo právnickým osobám, orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům:


společností PRIA SYSTEM s.r.o.

IČ: 292 06 740

se sídlem Zlín, Nad Stráněmi 5656, PSČ: 760 05

zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 65663


a to za účelem:

a) Rozesílání obchodních sdělení (Newsletteru) - přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru či jiných elektronických obchodních sdělení, pak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení.

b) Zpracování zpráv zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na webu správce – v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách, budeme zpracovávat Vaše údaje výhradně za účelem Vašeho kontaktování a vyřízení odpovědi na Vaši zprávu.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


7.        DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.